Gimnazjum nr 18 im. Króla Jana III Sobieskiego

wybierz jedną z 3 podstron ZSO7

2014-01-22 19:15:35

Dziennik elektroniczny, facebook

czytaj więcej...

2014-04-26 11:12:26

LAUREACI I FINALIŚCI MAŁOPOLSKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Lista Laureatów i Finalistów Małoplskich Konkursów Przedmiotowych

czytaj więcej...

2016-03-15 14:15:56

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY 2016/2017

Oferta edukacyjna Gimnazjum nr 18 im Króla Jana

III Sobieskiego, ul Złoty Róg 30 na rok szkolny 2016/2017

czytaj więcej...
bip
bip
naszeszkoly

TERMINY EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH


a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 r. (wtorek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 r. (środa)

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym (1,2,3 czerwica 2016r.) przystępuje uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym ALBO przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub któremu przerwano i unieważniono dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego: 17 czerwca 2016 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: 17 czerwca 2016 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 24 czerwca 2016 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Z 7 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W 2016 ROKU

Na podstawie art. 9a ust. ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym w 2016 r.

1. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli

trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym

dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznyc.h ze względu nachorobę

ADRESY STRON, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O EGZMANINACH, ARKUSZE EGZMANINACYJNE ORAZ WIELE PRAKTYCZNYCH RAD:

· www.cke.edu.pl

· www.oke.krakow.pl